ผู้บริหารและสมาชิกในการประชุมสภาฯ

ประวัติความเป็นมา


  องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น   

       เดิมตำบลหินตั้ง  เป็นตำบลบ้านลาน  เนื่องจากพื้นที่บริเวณบ้านลานกว้างขวางมาก  มีความลำบากในการบริหารการปกครองจึงได้แยกหมู่บ้านส่วนหนึ่งออกจากตำบลบ้านลานมาตั้งเป็นตำบลหินตั้งขึ้นมา  เหตุที่เลือกบ้านหินตั้งเป็นที่ตั้งและชื่อของตำบล  เพราะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ตั้งอยู่จุดกึ่งกลาง  ต่อมาวันที่  2  มีนาคม  2538  ตำบลหินตั้งได้ยกฐานะเป็นสภาตำบล  เป็นนิติบุคคล  และวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง  จนถึงปัจจุบัน

          ปัจจุบันมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหินตั้ง หมู่ 2 บ้านโคกก่อง หมู่ 3 บ้านหนองฮี หมู่ 4 บ้านป่างิ้ว หมู่ 5 บ้านโนนสิงห์ทอง หมู่ 6 บ้านโนนทอง หมู่ 7 บ้านหินลาด หมู่ 8 บ้านสว่าง หมู่ 9 บ้านนาโน หมู่ 10 บ้านแก่นคำ หมู่ 11บ้านโคกก่อง  หมู่ 12  บ้านหนองไผ่

***ประชาสัมพันธ์***

งานกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559

1. รายละเอียดโครงการ 
2. กำหนดการงานกิจกรรม 
 
3. 
ภาพกิจกรรม  

 
 
 
Visitors: 17,264